Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
ВЪЗЛАГАНЕ НА НАСЛЕДСТВЕН НЕПОДЕЛЯЕМ ЖИЛИЩЕН ИМОТ ПРИ СЪДЕБНА ДЕЛБА
21-10-2021 14:03

Производството по съдебна делба е уредено в нашето законодателство като особено исково производство. То преминава през две фази. Първата е по допускане на делбата. Тук съдът разглежда въпросите отнасящи се до лицата, които имат право да участват в делбата, имотите, за които ще се извърши делбата, както и каква е частта на всеки наследник. Втората фаза е т.нар. „същинска делба“, при която имотите се разпределят между съделителите. Тук законът въвежда възможността за възлагана на неподеляем жилищен имот. Хипотезите, които са посочени в  разпоредбата на чл. 349 от ГПК са две:

„Ако неподеляемият имот е жилище, което е били съпружеска имуществена общност , която е прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод, и преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари.“

За да се позовем на тази норма е необходимо да са налице следните предпоставки:

-          жилището, чиято делба се иска да е неподеляемо;

-          съсобствеността да е възникнала в режим на СИО;

-          единият от съпрузите да е починал;

-          преживелият съпруг да няма собствено жилище;

 „Ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят претенции за поставяне на имота в техен дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена.“

Предпоставките във втората хипотеза са следните:

-          жилището, чиято делба се иска да е неподеляемо;

-          наследникът да е живял в имота към момента на откриване на наследството;

-          наследникът да не притежава друго жилище;

От така изложените основания е видно, че наследниците, посочени и в двете хипотези, не трябва да притежават собствено жилище. Притежаването на идеална част от друг имот обаче, не е пречка за възлагане на имота, категорична е съдебната практика, постановена от Върховния касационен съд. Разликата обаче между двете хипотези е, че по отношение на преживелия съпруг законът не поставя изискването, същият да е живял в неподеляемия имот към момента на смъртта на починалия съпруг, докато по отношение на другите наследници, законът постановява изрично същите да са живели в жилището към момента на откриване на наследството. Пребиваването на наследника в чужбина към този момент поради служебна командировка, не изключва приложението на нормата. Върховният касационен съд приема, че ако по отношение на такъв наследник е установено, че за времето, когато се е завръщал в страната е живеел в същото жилище, то той има право да иска възлагане на имота в негов дял. 

При наличие на конкуренция между първата и втората хипотеза,  а именно между преживелия съпруг, посочен в разпоредбата на чл. 349, ал. 1 от ГПК и другите съделители, посочени в разпоредбата на чл. 349, ал. 2 от ГПК, законът дава предпочитание на преживелия съпруг пред другите наследници. Когато обаче има няколко съделители, които отговарят на предпоставките по ал. 2 на чл. 349 от ГПК и същите са заявили, че желаят съдът да постави имота в техен дял,  предпочита се наследникът, който предложи по-висока цена. Той има 6-месечен срок, в който следва да заплати сумата по уравняването на дяловете, заедно със законната лихва от влизане в сила на решението за възлагане. Едва след това, собствеността на имота преминава върху този наследник. В случай, че уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане ще се обезсили и имотът ще се изнесе на публична продан или ще се възложи на друг съделител, който отговаря на условията, посочени в чл. 349, ал. 2 от ГПК и който заплати веднага цената, при която е оценен имотът при делбата, намалена със стойността на дела му в него.

В това производство не могат да предявят претенции за възлагане на неподеляем жилищен имот, лицата, които имат качеството на съсобственици на основание различно от посочените по-горе, произтичащо например от договор за покупко-продажба, договор за дарение, договор за замяна.