Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНО ИМУЩЕСТВО
10-12-2021 15:55

Правото на собственост на две или повече лица върху една и съща вещ може да се прекрати по два начина: чрез съдебна делба или извънсъдебно – чрез доброволна делба. Тази възможност възниква за лицата, които имат качеството на съсобственици на една или повече движими или недвижими вещи. Съсобствеността може да възникне както по волята на страните – чрез договор за покупко-продажба, така и на други прави основания като наследяване, придобивна давност, по силата закона или на съдебен акт, а също така и чрез реституция.

            Доброволната делба следва да се извърши в писмена форма. По отношение на движимите вещи над 50.00 лева и недвижимите имоти, законът въвежда изискване договорът за доброволна делба да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Производството в този случай, че извършва задължително пред нотариус.

            За да бъде доброволната делба действителна и законосъобразна, е необходимо всички съсобственици да са постигнали съгласие помежду си и да желаят прекратяване на съсобствеността между тях. Когато делбата е извършена без участието на някой от съсобствениците, тя е изцяло нищожна и не поражда желаното правно действие между страните.

            В договора за доброволна делба могат да се включат повече от една обща движима или недвижима вещ или съвкупности от вещи. На доброволна делба подлежат също така и правото на строеж, тогава когато няма изградена постройка. В случай, че при извършване на делба на наследство, бъде пропуснато някое имущество, то следва да се подели допълнително.

            Правото да се иска прекратяване на съсобствеността не е ограничено по време. Отказът от това право е недействителен.  За да бъде възможна обаче доброволната делба, е необходимо естеството и предназначението на вещта да подлежи на разделяне. Законът въвежда ограничение по отношение на земеделските земи – нивите не могат да се разделят на части по-малки от 3 дка, ливадите на части по-малки от 2 дка, а лозята и овощните градини на части по-малки от 1 дка. Подялбата може да се извърши, като всеки от съсобствениците получи своя дял в натура или чрез изравняване на дяловете в пари.