Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ
22-08-2013 16:17

 На практика от изключителна важност е още при сключване на полицата застрахования да се запознае  подробно с общите условия по застраховката. По силата на  закона застрахователят е длъжен да им ги преодстави и да им даде възможност да се запознаят с тях  преди сключването на застрахователния договор.За съжаление чето срещана практика е тези общи условия да не се предоставят.Понякога самия клиент на застрахователя  в собствен ущърб не желае да се запознава с тях, но формално в самата полица е записано изрично, че застрахованият  е запознат  и ги е приел. Нерядко  в общите условия по застрахователния договор се включват клаузи, които  нарушават интересите на застрахованото лице,като резултатът е отказ от изплащане на обезщетение при настъпване на злополука или смърт.Например,неоправдано гражданите  считат, че застраховка „Каско“ покрива всички възможни рискове.На практика  по застраховката „Каско“  са налице обикновено повече от  30 точки, в които изрично се изброяват случаите, в които застрахователят не покрива даден риск. Повечето хора не знаят,че не се покрива например кражбата на отделни части и детайли от автомобила,за откраднато страничното огледало се изплаща само ако е счупено но не и ако е демонтирано от крадците и т.н .

Доказано,най-честите спорове възникват  във връзка със застраховките „Каско“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Живот“. При „Гражданската отговорност“ най-удачно е  клиентите да  завеждат претенцията си след настъпване на пътнотранспортното произшествие. При тази задължителна  застраховка обаче незнайно защо съществува заблуда, че за да се заведе претенция трябва да се изчака да приключи наказателното производство срещу виновния водач, който е увредил лицето. Няма законово основание затова.Вярно е ,че  Застрахователят има право  да изисква допълнителни доказателства, когато не е установено конкретно и точно  настъпилото  произшествие, но в случай, че тези обстоятелства са изяснени  няма причина да се изчаква приключването на  наказателното производство срещу виновния водач на три съдебни инстанции.Следва незабавно да се предяви претенцията срещу застрахователя и започват да се водят  преговори. Добре е хората да ползват услугите на адвокат, тъй като същия  знае как надлежно да оформи  претенцията, какви документи е необходимо да представи  и как да води нелеките преговори, тъй като съществуват  големи разлики  в размера на изплащаните обезщетения за еднакви по вид застрахователни събития.

 Добре е да се знае, че в България няма приета единна методика за изчисляване на размера на неимуществените вреди и всеки застраховател по свое убеждение и усмотрение преценява колко да изплати. Именно затова  е много важно претенцията да е професионално и добре оформена.За съжаление практика е хората незнаейки, че за такъв тип увреда могат да получат обезщетение от порядъка на 60-70 хил. лв. подписват предложените им от застрахователя споразумения и  получават 20-25 хил. лв.,като в самото споразумение е включена клауза, че те нямат правото да предявяват нови претенции към застрахователя по този случай. Казано по друг начин гражданите  сами се лишават от правото  си да търсят по-високо по размер обезщетение по съдебен ред.

     Относно застраховката  „Авто-Каско“ най-честите случаи са по повод откази за изплащане на щета във връзка с  кражбата на автомобил. Застрахователят често отказва да изплати стойността на застрахования автомобил на основание клауза  в общите условия, което обаче няма никаква връзка с настъпване на самото събитие. Чести  причини за неоснователните откази за изплащане на застрахователната сума са например,че при сключването на застраховката не е бил направен оглед и маркиране на автомобила, а това съгласно общи условия означава, че полицата не е влязла в сила. Но през целия този период от време застрахования надлежно си е плащал полицата на четири равни вноски и застрахователя всеки път без възражения е приемал парите, правил е записвания, че са внесени по същата тази тази полица, след което е завел щетата. Дълго време  от застрахованото лице  са били изисквани всевъзможни  документи от орагните на полицията,прокуратура и т.н, като накрая след година и повече му съобщават, че той никога не е имал валидна застрахователна полица. В тези случай практиката показва, че съдилищата  не признават тези откази на застрахователите и ги осъждат да изплатят обещетението.

     При животозастраховането най-срещаните спорове  са свързани с получени банкови кредити, при,които лицето  е било  задължено от банката да сключи застрахователната  полица.Почти винаги при смърт или злополука с кредитополучателя  застрахователят започва да търси формално основание, за да откаже изплащане на обезщетение.Наи-честа причина за отказите е, че лицето е страдало  от конкретното  заболяване още преди сключване на застраховката и не е уведомило застрахователя-например при  високо кръвно налягане, разбираемо трудно може да се докаже от кога е настъпило това заболяване. Отказва се изплащане на обезщетение по застраховка „Живот“ и на основание това, че застраховката не е била редовно заплащана . Някои търговски  банки имат условие премията по полицата да се удържа  от сметката на клиента и всъщност застраховката е останала неплатена тъй като  банката не си е удържала парите за нея. Освен това в повечето случаи банката и застрахователя са свързани лица и при настъпването на инцидент  преките наследниците нямат законово основание да предявят претенция за изплащане на застрахователно обещетение, тъй като застраховката е сключена в полза на банката. Банката пък от своя страна бездейства и не си търси  правата срещу застрахователя, тъй като има интерес да си вземе парите от наследниците, а не от застрахователя.