Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ
10-11-2020 15:38

Разводът,  е един от способите за прекратяването на брака. Семейният кодекс на Република България регламентира два вида развод –развод по взаимно съгласие и развод поради разстройство на брака / развод по исков ред/.

В настоящата публикация,  ще разгледаме съвсем накратко юридическата същност на развода по взаимно съгласие, с цел да предоставим базова информация за този вид развод на нашите  клиенти.

Разводът по взаимно съгласие  е най-бързият и лесен начин за прекратяване на брака между двама съпрузи , с оглед кратката продължителност на съдебният процес и липсата на спорни моменти.

На първо място , за да бъде допуснато прекратяване на брака , чрез развод по взаимно съгласие , следва съпрузите да са взели решението сериозно и непоколебимо. Производството започва с Молба от двамата съпрузи , с която същите деклараират , че желаят да прекратят брака си. Важно в случая е и двамата съпрузи да се явят лично пред съда в открито съдебно заседание , за да потвърдят непоколебимото си желание за развод. В случай , че някои от двамата не се яви в съдебното заседние без уважителни причини, то съгласно СК на РБ , производството по делото се прекратява.

При развода по взаимно съгласие, за разлика от развода по исков ред , съдът не  изследва мотивите за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. В случая важна е единствено волята на двамата съпрузи.

Към  молбата за развод , съпрузите следва да приложат и Споразумение , чрез което да уредят отношенията по между си . Съществуват въпроси , по които двамата съпрузи следва задължително да се споразумеят. Такива въпроси напр. са упражняването на родителските права, местоживеенето на децата, издръжката на децата/ в случай , че от брака има непълнолетни деца/  ,  ползването на семейното жилище и пр.

Няма пречка , в производството по развод по взаимно съгласие , съпрузите да поделят и имуществото си, но това не е задължително.

В случай , че са налице всички законови предпоставки , съдът одобрява Споразумението , като последващо се произнася с Решение за прекратяване на брака с развод. Решението на съда в този случай е необжалваемо.