Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ БЕЗ ЛИЧНОТО ЯВЯВАНЕ НА СЪПРУЗИТЕ В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ
21-10-2021 14:00

В продължение на            предходната статия, която публикувахме, в края на 2020г., непосредствено преди новата съдебна практика, постановена от Върховния касационен съд с Определение № 480/11.12.2020г., настоящата публикация има за цел да Ви информира, че разводът по взаимно съгласие, при неявяване на съпрузите по уважителни причини и представляването им от изрично упълномощен адвокат, е вече сигурен и бърз.

Когато между съпрузите е налице сериозно и непоколебимо съгласие за развод, съдът следва да допусне развода, без да издирва мотивите им за  прекратяването на брака. Страните трябва да се явят лично в съдебно заседание, а ако това не се случи, съдът прекратява производството.  Какво обаче се случва, когато единият или двамата съпрузи са обективно възпрепятствани да се явят лично, за да изразят волята си?

Преди постановяването на Определение № 480/11.12.2020г. на ВКС, практиката на районите съдилища беше разностранна и не предоставяше необходимата сигурност и бързина, от която съпрузите имат нужда в едно охранително производство, каквото е разводът по чл. 50 от СК във връзка с чл. 330 от ГПК тогава, когато някой от тях не се яви по уважителни причини пред съда. В много от случаите неявяването на някой от съпрузите, водеше до прекратяване на съдебното производство, без да съдът да изследва причините за това. С новата съдебна практика ВКС дава решение на този проблем и предоставя сигурност на страните.

Съгласно чл. 330, ал. 1 ГПК, при искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебно заседание. Съгласно чл. 330, ал. 2 ГПК, когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява. Личното явяване на молителите е предвидено с оглед задължението на съда да се убеди, че съгласието за развод е сериозно и непоколебимо. Текстът обаче не изключва възможността, при наличие на уважителни причини, молителите да бъде представлявани по силата на изрично пълномощно. Характерът на производството налага да е ясно очертан обемът на представителна власт на пълномощника – да изрази непоколебимото желание за развод на молителите и волята им по всички точки от споразумението по чл.51 СК. Не е задължително текстът на споразумението да бъде възпроизведен в пълномощното. Достатъчно е от текста на пълномощното да може да се изведе действителната воля по споразумението, като това може да стане и чрез препращане към конкретен друг документ, в който същото е възпроизведено. Преценката относно наличие на уважителни причини и относно обема на представителна власт на пълномощника е конкретна за всеки случай и се прави от съответния съд. При съмнение относно обема на представителната власт на пълномощника, който се е явил и е заявил, че представлява страните и е изрично упълномощен, съдът преди да прекрати производството по делото следва да даде на пълномощника възможност да удостовери представителната си власт и нейният обем.

От така цитираното Определение на ВКС, можем да направим извод, че когато са налице уважителни причини за неявяването на съпрузите, представено е надлежно пълномощно и проект на споразумение, от което е видно, че молителите заявяват своето непоколебимо съгласие за прекратяване на брака, съдът следва да уважи волята на съпрузите и да прекрати брака. Във всеки отделен случай обаче, съдът следва да установи конкретната причина, поради която някоя от страните е възпрепятствана да се яви лично в съдебно заседание. Това може да бъде остро вирусно заболяване с пандемичен характер или постоянно или временно пребиваване на едно лице в чужбина и ангажиментите му там. Това са само някои от причини, които се явяват достатъчно основателни и, които не могат да бъдат непреодолима пречка за прекратяването на брака в днешния динамичен живот, когато всеки европейски гражданин може да се ползва от гарантираната свобода на движение на хора, стоки, пари и капитал.