Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Услуги
ГРАЖДАНСКО ПРАВО - Правна помощ, процесуално представителство и защита пред съдилищата по гражданскоправни спорове. Искове за поставяне под запрещение, настойничество, попечителство и др. Регистрация на граждански дружества по ЗЗД, фондации, сдружения с нестопанска цел в частна и обществена полза по реда на ЗЮЛНЦ и т.н.

ДОГОВОРНО / ОБЛИГАЦИОННО / ПРАВО - Процесуално представителство и защита пред съд по дела за едностранно  разваляне на договори , обявяване на нищожност на сделките, обяваяване на предварителен договор за окончателен и т.н. Искове за обезщетения , отговорност за вреди , неустойки по договори и т.н. Консултации, изготвяне и участие в преговори при сключване на договори за продажба, замяна, дарение, поръчка, изработка, залог, наем, заем и т.н.

ВЕЩНО ПРАВО - Сделки с недвижими имоти. Учредяване на вещни права. Пълно проучване правото на собственост върху съответния недвижим имот, предмет на разпоредителна сделка. Изговяне на нотариални актове и всички съпътстващи документи при сделките с недвижими имоти. Доброволна и съдебна делба на недвижими имоти. Придобиване право на собственост върху недвижим имот по давност. Учредяване и заличаване на законна и договорна ипотека. Промяна предназначението на земеделски земи и земи и гори в горския фонд. Узаконяване и промяна предназначението на сгради и самостоятелни обекти в тях.

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Учредване, заличавне, преобразуване, вписване на промени в обстоятелствата на еднолични търговци /ЕТ/ и търговски дружества / ЕООД , ООД , АД , КД ,КДА , СД /. Учредяване и регистрация на кооперации по смисъла на Закона за кооперациите. Обявяване на годишни финансови отчети в Търговски регистър. Откриване на производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация. Защита и процесуално представителсто пред граждански и арбитражни съдилища по търговски спорове. Посредничество при сключване на търговски сделки. Изготвяне на всички видове търговски договори / спедиционни, комисионни, дистрибутурски, лизингови и т.н./. Абонаментно правно обслужване на търговци.

ТРУДОВО ПРАВО - Процесуално представителство и защита по дела от трудовоправен характер. Оспорване по съдебен ред на заповеди за незконно уволнение, претендиране заплащане на обезщетения и възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и т. н. Изготвяне на трудови договори, заповеди за пректаяване на ТПО. Изготвяне на процедура за съкращаване на щата, чрез провеждане подбор между работници и/или служители. Абонаментно обслужване на работодатели по смисъла на КТ.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Образуване и водене на бракоразводни дела по общия исков ред и по взаимно съгласие на съпрузите. Изготвяне на брачен договор преди и по време на брака. Искове за присъждане на родителски права, издръжка, както и искове за установяване на произход. Изготвяне на завещания, искове за присъждане на по-голям дял от наследственото имущество, отказ от наследство и т.н. 
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО - Обжалване на наказателни постановления, издадени от съответния адмистративнонаказващ орган / КАТ , НАП , Агенция Митници, Общински администрации, РИОСВ, Регионална дирекция по горите, ИАРА, РДНСК, РЗ ПАБ, Национална здравноосигурителна каса и т.н. /. Обжалване на административни актове / заповеди, решения, мълчаливи откази и т.н. / постановени от съответната общинска или държавна администрация / кмет на община, областен управител, данъчни служби, агенции/.

ДАНЪЧНО ПРАВО - Обжалване на ревизионни доклади и актове, съставени по ревизионни производства по реда на Данъчнопроцесуалния кодекс. Правни консултации във връзка и по време на извършване на ревизията.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - Издаване на изпълнителен лист, образуване на изпълнително дело пред съдебен изпълнител / частен или държавен / за събиране на просрочени парични и други задължения. Обжалване действията и актовете на съдебния изпълнител.