Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Недвижими имоти
Адвокатското дружество предлага посредничество и съдействие при сделки с недвижими имоти. На сайта на дружеството ще намерите предложения за продажба – вторичен пазар, собственост на клиенти на дружеството.
Основни стъпки при закупуване на имот

1. Избиране на имот
2. Проверка за тежести и възбрани
- Съществуват два вида справки, които купувачът или упълномощеното от него лице биха могли да направят – компютърна справка за наличието на тежести върху имота и удостоверение за тежести. Компютърната справка се извършва на името на собственика на имота и се получава в деня на извършването й. Препоръчително е тя да се направи в деня на сключването на предварителния договор за покупко-продажба на имота. Официалният документ за липсата на тежести върху имота на продавача е удостоверението за тежести. Необходимо е то да бъде получено към деня на нотариалното изповядване на сделката и да бъде представено на нотариуса заедно с останалите документи. В удостоверението за тежести се означават всички вписвания, отбелязвания и заличавания за конкретния имот, извършени до момента на изготвянето му, или се удостоверява, че такива няма.
3. Резервиране на избрания от вас имот срещу заплащане на резервационна такса (тя е в различен размер при различните инвеститори и продавачи), с което изтегляте имота от пазара за определен период от време
4. Подписване на предварителен договор за покупко – продажба, който уточнява основните права и задължения, цената на имота и начина на заплащането й, до окончателното нотариално оформяне на сделката
- Сключването на предварителен договор за покупко-продажба е последният и заключителен етап на преговорите по изясняване на основните условия, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот. Това е договор, по силата на който всяка страна се задължава при определени предпоставки или след изтичане на определен период да сключи окончателния договор. Правно тази материя е уредена в чл.19 от Закона за Задълженията и Договорите. За да бъде валиден, той трябва да съдържа основните уговорки относно съществените условия на окончателния договор – Нотариален акт, а именно: индивидуализиран имот, крайна цена, начин и срок на заплащането й, срок / дата за нотариалното изповядване на сделката, нотариус, срок за въвод във владение, неустойки при забава или неизпълнение.
За да породи действие предварителният договор, трябва да бъде сключен в писмена форма, но нотариална заверка не е необходима. Писмената форма е условие за неговата действителност.
При сключването на предварителен договор за покупко-продажба, в договора се включва изрична клауза – декларация за собственост върху имота и липса на тежести.
- По предварителния договор е възможно да се правят промени и допълнения и след сключването му, като това става с изрично съгласие между страните изразено в писмена форма – Анекс към договора
5. Подписване на окончателен договор за покупко-продажба и Нотариален акт пред български нотариус в България. Това следва да стане след заплащане на последната вноска или пълната цена на избраният имот.
- Окончателното законово прехвърляне на собствеността на избрания от вас имот става пред местен нотариус на предварително определена дата.

- Нотариусът проверява прецизно изрядността на документите на имота преди да пристъпи към сделка, след което удостоверява сделката за приключена и урежда прехвърлянето на имота.
Новият Нотариален акт за собственост се вписва в държавните регистри и вие ще го получите в рамките на 7-14 дни от дата на нотариалната сделка. Нотариалният акт е равнозначен на „документ за удостоверяване правото на собственост”.

- След покупката на имота, той трябва да се регистрира в данъчната инспекция по местонахождението на обекта в двумесечен срок.